Đăng nhập

Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

Danh sách các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương và các tệp đính kèm nội dung chi tiết....
​​​

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung thủ tục

I

LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

 

1

Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

File đính kèm 

2

Thẩm định đồ án quy hoạch, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

File đính kèm 

3

 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng      

File đính kèm 

4

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 File đính kèm

5

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).

 File đính kèm

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai (do lỗi của cơ quan cấp chứng  chỉ hành nghề)

 File đính kèm

7

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 File đính kèm

8

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

File đính kèm 

9

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

File đính kèm 

II

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

10

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh

File đính kèm

11

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh

File đính kèm 

12

Cấp giấy phép xây dựng mới đổi với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyển trong đô thị/Dự án).

File đính kèm 

13

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đổi với công trình cấp đặc biệt,cấp I, câp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyển trong đô thị/Dự án).


File đính kèm

14

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyển trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trìnhtheo tuyến trong đô thị/Dự án).

File đính kèm

15

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đổi với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

File đính kèm

16

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

File đính kèm

17

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

File đính kèm

18

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài  

File đính kèm

19

Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 

File đính kèm

20

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

File đính kèm

21

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II

File đính kèm

22

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

File đính kèm

23

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ còn thời hạn nhưng mất, hư hỏng)

File đính kèm

24

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do ghi sai thông tin)

File đính kèm

25

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

File đính kèm

26

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài

File đính kèm

27

Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

File đính kèm

28

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

File đính kèm

29

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)

File đính kèm

30

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do ghi sai thông tin)

File đính kèm

31

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

File đính kèm

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

 

32

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

File đính kèm

33

 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh

File đính kèm

34

Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

File đính kèm

35

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương                                  (sđ)

 File đính kèm

36

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương          (m)

File đính kèm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG


37
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động)
File đính kèm
 38 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điểu kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)  File đính kèm
 39 Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp) File đính kèm
 40  Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) File đính kèm

IV

LĨNH VỰC HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

 41

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

File đính kèm

V

LĨNH VỰC NHÀ Ở 

 

42

Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Fiel đính kèm

43

Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 điều 71 Nghị định 99/2015/NĐ-CP

File đính kèm 

44

Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 File đính kèm

45

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

File đính kèm

46 Thủ tục cong nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh(trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)
File đính kèm

47

Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

File đính kèm

48

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 File đính kèm

49

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

File đính kèm 

50

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn

 File đính kèm

 51 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê File đính kèm
       52 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
​​​File đính kèm

53

Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư

File đính kèm

54

Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

File đính kèm

VI

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


55

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư

File đính kèm

56

Thủ tục sát hạch và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

File đính kèm

57

Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

File đính kèm

VII

LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

58

Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

File đính kèm

 59 Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị là hàng hoá nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên thuộc Nhóm 98.22
 
 
 60  Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng​​File đính kèm

​​