Đăng nhập

Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Dương

​​​​GIÁM ĐỐC SỞ: NGUYỄN HOÀI LONG
Ngày sinh: 04/4/1969
Quê quán; xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương ​
Điện thoại: 0987.466.969
Email: hoailong1969@gmail.com
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN TRỌNG HẢI
Ngày sinh: 22/9/1969
Quê quán: Trường Thành, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0912.926.647
Email:  nguyentronghai69@gmail.com​
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: VŨ MINH NGHĨA 
Ngày sinh:  11/8/1981 
Quê quán: xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0912.426.036
Email: