Giới Thiệu
1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG

 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG

1. Vị trí, chức năng:

a) Văn phòng Sở là một phòng chức năng của Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

b) Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.

2. Nhiệm vụ: 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại Điều 3 còn thực hiện những nhiệm vụ sau:         

a) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy qui hoạch nhân sự quản lý cán bộ. Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và các đơn vị thuộc Sở. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở.

b) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBCC của Sở bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều động, tiếp nhận, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; các chế độ nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, buộc thôi việc; quản lý hồ sơ của CBCC và các chế độ chính sách khác theo quy định.

c) Tham mưu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Tổ chức sát hạch để cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật;

d) Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác ISO trong Quản lý hành chính nhà nước của Sở.

đ) Theo dõi và tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo yêu cầu của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Sở và các báo cáo về cải cách hành chính theo quy định.

e) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán. Tổng hợp, xây dựng dự toán thu-chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm và triển khai thực hiện. Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính (khoán chi) và các nguồn ngoài khoán chi: Chương trình dự án, mua sắm, cải tạo, sửa chữa,…

f) Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Quản lý hệ thống văn bản đến - đi và các chương trình, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư lưu trữ tại Sở.

g) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan. Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

h) Quản lý cổng thông tin điện tử; xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của Sở.

i) Thực hiện công tác Hành chính - Quản trị cơ quan. Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy. Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

k) Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của Sở theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm) và Tổng hợp xây dựng báo cáo tại Cuộc họp giao ban của Sở. Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở.

l) Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật; Hội đồng lương; Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

 

Các tin mới hơn
Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Lãnh đạo Sở
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC PHÒNG, CHI CỤC
6.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG
5. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Các tin cũ hơn
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín