Giới Thiệu
4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

1. Vị trí, chức năng:

a) Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch, Kiến trúc và Phát triển đô thị.

b) Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.

2. Nhiệm vụ:

Ngoài nhiệm vụ chung quy định tại Điều 3, còn tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện những công tác sau:         

a) Về Quy hoạch, kiến trúc:

- Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn theo phân cấp.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc;

- Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc thuộc thẩm quyền phê duyệt, ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn việc thực hiện các quy chế quản lý kiến trúc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt, ban hành của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã;

- Tổ chức lập, lấy ý kiến, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi tuyển ý tưởng quy hoạch;

- Phối hợp trong công tác lập, thẩm định các quy hoạch có nội dung liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, chiếu sáng đô thị, nghĩa trang, công trình ngầm …) phù hợp với quy hoạch Tỉnh, quy hoạch xây dựng; quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch Tỉnh, quy hoạch xây dựng sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

b) Về phát triển đô thị:

- Tổ chức lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch chung đô thị được phê duyệt; xác định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh (như: Các chương trình nâng cấp đô thị; chương trình phát triển đô thị; đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu; kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển đô thị);

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo quy định; thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

 

Các tin mới hơn
6.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG
5. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Các tin cũ hơn
3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
2.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THANH TRA SỞ
1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín