Tin tức trong tỉnh
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

80 năm trôi qua, những tư tưởng của bản đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Lễ rước nước trong khuôn khổ Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023
Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, trang, cổng thông tin điện tử, fanpage của các ngành, địa phương, hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã triển khai các hoạt động tuyên truyền. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc sự kiện; kịp thời ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, hạ bệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” với hình thức phù hợp như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu; gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự, xã luận, diễn đàn, trao đổi, các chương trình văn hóa, nghệ thuật với nội dung phong phú, sinh động, có chất lượng kỷ niệm sự kiện; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"; biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cộng đồng…

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử dân tộc, về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cho đoàn viên, hội viên; vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hướng về các hoạt động kỷ niệm.

Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền. Vận động, khuyến khích các cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của "Đề cương về văn hóa Việt Nam", những nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu nội dung tuyên truyền cần tập trung vào bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của "Đề cương về văn hóa Việt Nam”; tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021; thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội. Tuyên truyền kết quả bước đầu thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 19.8.2021 của Tỉnh ủy về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"…

Công tác tuyên truyền cũng cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của "Đề cương về văn hóa Việt Nam", Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa - văn nghệ, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Tháng 2.1943, Đảng ta ban hành “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh- Phúc Yên, nay thuộc TP Hà Nội). Bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 gồm 5 phần, trình bày một cách ngắn gọn, súc tích hệ thống các quan niệm, phạm trù, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc của nền văn hóa dân tộc. 80 năm trôi qua, những tư tưởng của bản đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.
 Nguồn: Theo baohaiduong
Các tin mới hơn
Hải Dương đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI
Hải Dương: Sớm triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Hải Dương đón nhận quyết định tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Các tin cũ hơn
Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh
Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023
Thông báo
Quyết định ban hành quy định về quản lý chi phí một số sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Đề nghị cung cấp thông tin giá VLXD phục vụ công bố giá tháng 11/2023
Thông báo tiếp nhận báo giá gói thầu số 05: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ sinh hoạt, giảng dạy và học tập thuộc dự án đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Đề nghị cung cấp thông tin giá VLXD phục vụ công bố giá tháng 10/2023
Mời thi tuyển phương án kiến trúc cầu Tân An thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, thành phố Chí Linh.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín