Tin chỉ đạo điều hành
Đề nghị tham gia góp ý với Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng kính đề nghị các Sở, Ngành chức năng cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS; các sàn giao dịch bất động sản; các phòng Sở Xây dựng nghiên cứu và tham gia góp ý kiến với dự thảo Quy chế trên bằng văn bản

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2057/UBND-VP ngày 22/6/2018 về việc tham mưu và triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư  27/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thuận tiện và sớm xây dựng được cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Sở Xây dựng kính đề nghị các Sở, Ngành chức năng cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS; các sàn giao dịch bất động sản; các phòng Sở Xây dựng nghiên cứu và tham gia góp ý kiến với dự thảo Quy chế trên bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/8/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước khi ban hành.
Các tin mới hơn
Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bổi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 01/01/2020
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Triển khai Quyết định 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Các tin cũ hơn
Triển khai Quyết định 1553.QĐ-UBND ngày 22.5.2018 của UBND tỉnh Hải Dương
Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Triển khai thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức công tư
Triển khai Quyết định 1040 ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na