Tin chỉ đạo điều hành
Triển khai Quyết định 1553.QĐ-UBND ngày 22.5.2018 của UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2017.

Ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành  Quyết định số 1553/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2017.
Theo Kế hoạch, Sở Xây dựng được giao chủ trì thực hiện các mục tiêu sau:         
Mục tiêu 1: Bảo đảm đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người:
- Hoàn thiện cơ chế chính sách về cấp nước nông thôn, bảo đảm tất cả mọi người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và nước sinh hoạt.
- Tích cực kiểm tra, giám sát, ngăn chặn  các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước, có chế tài mạnh mẽ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước.
- Xã hội hóa đầu tư thực hiện các chương trình, dự án cải tạo, phục hồi hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông trong các đô thị, khu dân cư.
Mục tiêu 2:  Đến năm 2030, bảo đảm tiếp cận công bằng các công trình và điều kiện sinh hoạt phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và đối tượng dễ bị tổn thương; chấm dứt đi vệ sinh ngoài trời; 100% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.
- Thực hiện xã hội hóa, có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào vệ sinh công cộng.
- Hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương nhằm cải thiện quản lý vệ sinh. Thúc đẩy cải thiện các điều kiện vệ sinh công cộng phục vụ phụ nữ, trẻ em gái và người khuyết tật.
Mục tiêu 3: Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm; chấm dứt sử dụng các hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 100% nước thải nguy hại được xử lý, tăng cường tái sử dụng nước an toàn.
- Lập quy hoạch, từng bước xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch chỉnh trang, phát triển các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất
- Bổ sung quy hoạch chuyên ngành thoát nước, các nội dung quy hoạch thoát nước trong quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
Mục tiêu 4: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; bảo đảm môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.
Mục tiêu 4.1: Đến năm 2030, bảo đảm tất cả mọi người dân được tiếp cận với tất cả những dịch vụ cơ bản và dịch vụ nhà ở phù hợp, an toàn, trong khả năng chi trả; xóa bỏ các khu ổ chuột, xây mới, nâng cấp, cải tạo các khu nhà ở không chất lượng.
- Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng về chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách, khó khăn.
Mục tiêu 4.2: Đến năm 2030, tăng cường năng lực lập quy hoạch và phát triển đô thị bao trùm và bền vững, có sự tham gia của cộng đồng:
- Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý phát triển đô thị bền vững, phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành và điều kiện thực tiễn của địa phương.
Mục tiêu 4.3: Giảm tác động có hại của môi trường đến con người tại các đô thị, tăng cường quản lý chất lượng không khí, chất thải đô thị và các loại chất thải khác:
- Xây dựng quy hoạch xử lý chất thải tại các đô thị. Vận hành tốt hệ thống thu gom, xử lý chất thải.
- Xử lý nước thải tập trung tại các đô thị loại IV trở lên đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường, áp dụng chế độ kiểm tra, quan trắc nước thải sau xử lý theo quy định hiện hành.
Mục tiêu 4.4. Đến năm 2030, bảo đảm tiếp cận phổ cập với không gian công cộng xanh, an toàn và thân thiện cho toàn dân, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật.
- Thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Xây dựng về quy hoạch đô thị xanh, bổ chỉ tiêu về đô thị xanh để định hướng phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy việc xây dựng đô thị xanh, đô thị sinh thải, công trình xanh.
Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, tăng cường đáng kể số đô thị và khu dân cư áp dụng quy hoạch và chính sách tích hợp hướng tới sự bao trùm, hiệu quả nguồn lực, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng khả năng chống chịu trước thảm họa:
- Thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phát triển đô thị hướng tới bao trùm, hiệu quả nguồn lực, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng khả năng chống chịu trước thảm họa.
Trên đây là nhiệm vụ cụ thể đã được UBND tỉnh giao, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu theo từng giai đoạn gửi Văn phòng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Văn phòng 
Các tin mới hơn
Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bổi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 01/01/2020
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Triển khai Quyết định 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Đề nghị tham gia góp ý với Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Các tin cũ hơn
Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Triển khai thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức công tư
Triển khai Quyết định 1040 ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017
Thông báo kết quả kỳ họp thứ V HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2020
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na