Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn
Chức năng, nhiệm vụ trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Tên đơn vị: TRUNG TÂM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

2. Địa chỉ: Số 5 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương

3. Số điện thoại:  +84-3203 837 856

4. Fax:  +84-3203 859 132

5. Địa chỉ Email: ttqhhaiduong@gmail.com

6. Quyết định chức năng, nhiệm vụ: Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013.

7. Về nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn và phát triểnđô thị, các khu dân cư, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của tỉnh;

c) Nghiên cứu, dự báo khả năng phát triển không gian đô thị trong vùng lãnh thổ, vùng kinh tế, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

d) Tư vấn thiết kế, quy hoạch, cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

e) Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật;

f) Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát đo đạc bản đồ; tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán công trình, thẩm tra các đồ án quy hoạch xây dựng do các đơn vị khác lập theo quy định của pháp luật;

 g) Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức khoan khảo sát địa chất công trình; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng, địa chất công trình; chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, lao động; quản lý về tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của nhà nước và của tỉnh;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn - Sở Xây dựng Hải Dương xin đăng ký với các Chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động trong và ngoài tỉnh được tham gia đóng góp những lĩnh vực trên để đem lại cho các tác phẩm, các công trình sống động đảm bảo mỹ quan, kỹ thuật bền vững, đáp ứng với yêu cầu của các Chủ đầu tư và yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn xin chân thành cảm ơn!

TRUNG TÂM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

 1. Unit name: CENTER OF RURAL AND URBAN PLANNING (hereinafter abbreviated as CRUP)

2. Address: No.5 Thanh Nien road, Tran Hung Dao ward, Hai Duong city

3. Phone number: +84-3203-837 856

4. Fax: +84-3203-859 132

5. Email address: ttqhhaiduong@gmail.com

6. To be regulated functions and duties under Decision No. 2957/QD-UBND dated December 9, 2013 of Hai Duong People’s Committee.

7. Duties and rights:

a) Develop programs and plans of the CRUP's activities to competent authorities for approval and implementation after approval;

b) Carrying out formulation and adjustment for overall planning of rural construction planning and urban development, residential areas, industrial clusters and zones in the province as scheduled by the province;

c) Research and development forecasting ability of urban space in regions, economic regions, according to the master plan of economic development - economic development of the province;

d) Consulting, designing, planning, supply of materials related to the planning of construction organizations and individuals in need as prescribed by law;

e) Consulting and designing of industrial and civil works, construction of infrastructure in accordance with law;

f) Advisory for establishment investment projects, cartography surveying; consulting the work estimates design verification, verifying plan built by other entities established under the provisions of law;

g) Management consulting of construction investment projects, consulting of construction contractors selection, consulting of construction supervision according to law;

h) Organization of drilling the geological surveys; quality control of construction works; materials testing, building structures, engineering geology; certify the conformity of quality construction work for organizations and individuals in need as prescribed by law;

i) Management of the organization, officials, officers, employees; management of finance and assets of the CRUP under the provisions of the government and the province;

k) Perform other duties assigned by the Hai Duong Construction Department or the Provincial People's Committee.

        Hereby, Centre of Rural and Urban Planning - Hai Duong Construction Department is applied for registration with the investors, the owners participated in activities inside and outside the province to contribute to the above fields to bring the vivid works to ensure sustainable landscapes and technology, to meet the requirements of the investors and the current legislation.

  
CENTER OF RURAL AND

URBAN PLANNING
Các tin mới hơn
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm
Cơ cấu tổ chức
Năng lực hoạt động
Các tin cũ hơn
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm PGĐ Trung tâm
Thông báo
Mời tham dự tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ năm 2020 vào ngày 14.15.9.2020 tại Học viện cán bộ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD THÁNG 7.2020
Thông báo tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Quy hoạch - thuộc Sở XD Hải Dương
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI CẤP CHỨNG CHỈ
Thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 29-31/5/2020
Thông báo v/v tạm dừng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân năm 2020, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na