Tin chỉ đạo điều hành
Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bổi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 01/01/2020
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày 23/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Triển khai Quyết định 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Yêu cầu các Trưởng phòng, giám đốc đơn vị thuộc sở nghiên cứu triển khai tới toàn thể công chức, viên chức trong phòng, đơn vị; đồng thời để UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ lập kế hoạch phát triển nhà hàng năm trên địa bàn quản lý.
Đề nghị tham gia góp ý với Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Sở Xây dựng kính đề nghị các Sở, Ngành chức năng cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS; các sàn giao dịch bất động sản; các phòng Sở Xây dựng nghiên cứu và tham gia góp ý kiến với dự thảo Quy chế trên bằng văn bản
Triển khai Quyết định 1553.QĐ-UBND ngày 22.5.2018 của UBND tỉnh Hải Dương
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2017.
Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Triển khai thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức công tư
Để thi hành có hiệu quả Nghị định nêu trên, Giám đốc Sở yêu cầu các công chức, viên chức cơ quan Sở nghiên cứu thực hiện.
Triển khai Quyết định 1040 ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ngày 03/4/2018 UBND tỉnh có Quyết định số 1040/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017
Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 20/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017).
123
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na