Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Văn bản > Văn bản của Tỉnh > Văn bản của Tỉnh ủy
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
03-QC/TU Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối các Cơ quan với cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc khối (sửa đổi, bổ sung) File đính kèm 29/07/2016
02-CT/TU Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 File đính kèm 08/04/2016
01-KH/TU Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) File đính kèm 06/11/2015
145-KH/TU Kế hoạch rà soát chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) của tỉnh Hải Dương) Tệp đính kèm 03/08/2015
136-KH/TU Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290 ngày 25/2/2010 của Bộ chính trị khóa X về ban hành Quy chế công tác dân vận Tệp đính kèm 24/04/2015
1491-TB/TU Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" File đính kèm 21/04/2015
135-KH/TU Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương ( 10/6/1940 - 10/6/2015) Tệp đính kèm 01/04/2015
130-KH/TU Kế hoạch tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thữ XII của Đảng File đính kèm 12/02/2015
43-CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2015 File đính kèm 28/01/2015
40/CT-TU Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí File đính kèm 07/01/2015
73-CTr/TU Chương trình làm việc 6 tháng đầu năm của Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy File đính kèm 05/01/2015
94-KH-TU Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án "Xây dựng làng văn hóa, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự" Tải File 04/03/2014
92-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản Tải File 18/02/2014
32-CT/TU Chị thị của BTV Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2014 Tải file 09/01/2014
966-QĐ/TU Quy định chế độ thông tin báo cáo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Tải File 24/10/2013
515-QĐ/TU Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức Tải File 25/04/2012
Trang chủ