Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Văn bản > Văn bản của Tỉnh
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
02/2015/QĐ-UBND Quyết định qui định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê dất để XD công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải File 11/02/2015
03/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải File 11/02/2015
25/2014/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh v.v Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao File đính kèm 04/12/2014
23/2013/QĐ-UBND Quyết định chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng Hải Dương Tệp đính kèm 20/11/2013
21/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 13/09/2013
19/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về Tiêu chí lựa chọn triển khai lập quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 31/08/2013
16/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư Tệp đính kèm 07/08/2013
15/2013/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 31/07/2013
12/2013/QD-UBND Quyết định Về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tệp đính kèm 31/07/2013
14/2013/QĐ-UBND Quyết định Về việc Quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020 Tệp đính kèm 31/07/2013
10/2013/QĐ-UBND Quyết định V/v điều chỉnh, bổ sung Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, Đơn giá hỗ trợ tiền thuênhà ở; thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương" Tệp đính kèm 04/07/2013
09/2013/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ, trình tự và thời hạn định giá đất làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tệp đính kèm 28/06/2013
08/2013/QĐ-UBND Quyết định V.v Ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh file đính kèm 26/06/2013
06/2013/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định tiêu chuẩn nâng cấp đường bộ trên địa bàn tỉnh Tệp đính kèm 28/05/2013
04/2013/QĐ-UBND Quyết định Về việc Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tệp đính kèm 26/04/2013
01/2013/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào,đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở;Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương" File đính kèm 23/01/2013
02/2013/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành “Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công) trên địa bàn tỉnh Hải Dương” File đính kèm 23/01/2013
Trang chủ