Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 8/10/2016 7:30 AM 
 
Thông báo văn bản hướng dẫn mới của BXD. Ngày 28/7/2016 Bộ Xây dựng đã ra thông báo số 232 về việc Ban hành 12 thông tư mới. Văn phòng Sở xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác thông tin tại địa chỉ: http://www.haiduong.gov.vn 
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ