Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 9/26/2017 7:59 AM 
 
25/2017/QĐ-UBND. Ngày 20/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định "Quy định phân cấp quản lý QHXD,quản lý CLCTXD, quản lý hệ thống công trình HTKT và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh HD".Văn phòng Sở XD thông báo để các đơn vị nghiên cứu thực hiện 
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ