Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
100/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung, bải bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng File đính kèm 16/07/2018
82/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế File đính kèm 22/05/2018
72/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang File đính kèm 15/05/2018
63/2018/NĐ-CP Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư File đính kèm 04/05/2018
61/2018/NĐ-CP Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính File đính kèm 23/04/2018
92/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính File đính kèm 07/08/2017
68/2017/NĐ-CP Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp File đính kèm 25/05/2017
53/2017/NĐ-CP Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng File đính kèm 08/05/2017
47/2017/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang File đính kèm 24/04/2017
42/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng File đính kèm 05/04/2017
01/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai File đính kèm 06/01/2017
47/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang File đính kèm 26/05/2016
34/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật File đính kèm 14/05/2016
23/2016/NĐ-CP Nghị định Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. File đính kèm 05/04/2016
24a/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng File đính kèm 05/04/2016
08/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND File đính kèm 25/01/2016
04/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước File đính kèm 06/01/2016
123/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch File đính kèm 15/11/2015
117/2015/NĐ-CP Nghị định Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và Thị trường bất động sản File đính kèm 12/11/2015
118/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư File đính kèm 12/11/2015
12345
Trang chủ