Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
19-2018/NQ-CP Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo File đính kèm 15/05/2018
08/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan File đính kèm 13/03/2018
10/NQ-CP Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/CP ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lức, hiệu quả File đính kèm 03/02/2018
101/NQ-CP Nghị quyết về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng File đính kèm 06/10/2017
63/NQ-CP Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hố trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng chính phủ File đính kèm 25/07/2017
49/NQ-CP Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ File đính kèm 13/06/2017
19-2017/NQ-CP Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 File đính kèm 06/02/2017
03/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh pháp triển nhà ở xã hội File đính kèm 25/01/2017
24/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường Phát triển hệ thống dịch vụ xây dựng đô thị bảo đảm an sinh xã hội File đính kèm 02/08/2016
19-2016/NQ-CP Nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017 File đính kèm 28/04/2016
05/CT-TTg Chỉ thị V.v kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và CT công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị File đính kèm 15/02/2016
24/CT-TTg Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường File đính kèm 01/09/2015
59/NQ-CP Nghị quyết Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư File đính kèm 07/08/2015
56/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015 File đính kèm 05/08/2015
16/CT-TTg Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCHTW khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 File đính kèm 08/07/2015
15/CT-TTg Chỉ thị về việc Tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ chính trị về Hội nhập quốc tế File đính kèm 07/07/2015
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính File đính kèm 10/06/2015
09/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các Khu công nghiệp, khu chế xuất File đính kèm 22/05/2015
08/CT-TTg Chỉ thị về công tác điều chình quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia File đính kèm 20/05/2015
07/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công File đính kèm 30/04/2015
12
Trang chủ