Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 10/24/2017 9:41 AM 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

VĂN BẢN CỦA SỞ XÂY DỰNG

60/BC-SXD Báo cáo kết quả thực hiện chi số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 và 8 tháng 2017

05/KH-SXD Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ

747/SXD-VP Báo cáo thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

48/SXD-VP Báo cáo tỉnh hình thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI)

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Thông báo Số 37/TB ngày 13/3/2017 Thông báo đường dây nóng tổ công tác

Quyết định Số 268/KHĐT- ĐKKD ngày 7/3/2017 Về việc chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị đối thoại với công đồng doanh nghiệp trên địa bản tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)

Quyết định số 1889 ngày 11.7.2016 Ban hành chương trình hành động thực hiện NQ 35 ngày 16.5.2016 của Chính phủ

Số 3574/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 Quyết định v.v kiện toàn tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương

Quyết định 2556 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh

Quyết định 3614 ngày 05.12.2016 Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI

Quyết định số 3615 ngày 05.12.2016 thành lập tổ giúp việc tổ công tác PCI

Kế hoạch 1650 ngày 8.7.2016 Xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương năm 2016

Chỉ thị 14 ngày 10.6.2016 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển DN trên địa bàn tỉnh đến 2020

Chỉ thị số 15 CT ngày 21.6.2016 của UBND tỉnh Hải Dương về công khai, minh bạch TTHC, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết TTHC

Chỉ thị số 16 ngày 21.6.2016 về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ