Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 7/18/2018 3:12 PM 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

* TIN TỨC PCI

- Ấn phẩm Quý II năm 2018

* VĂN BẢN CỦA SỞ XÂY DỰNG

60/BC-SXD Báo cáo kết quả thực hiện chi số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 và 8 tháng 2017

05/KH-SXD Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ

747/SXD-VP Báo cáo thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

48/SXD-VP Báo cáo tỉnh hình thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI)

* VĂN BẢN CỦA SỞ, NGÀNH, TỈNH ỦY, UBND TỈNH

Thông báo Số 37/TB ngày 13/3/2017 Thông báo đường dây nóng tổ công tác

Quyết định Số 268/KHĐT- ĐKKD ngày 7/3/2017 Về việc chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị đối thoại với công đồng doanh nghiệp trên địa bản tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)

Quyết định số 1889 ngày 11.7.2016 Ban hành chương trình hành động thực hiện NQ 35 ngày 16.5.2016 của Chính phủ

Số 3574/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 Quyết định v.v kiện toàn tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương

Quyết định 2556 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh

Quyết định 3614 ngày 05.12.2016 Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI

Quyết định số 3615 ngày 05.12.2016 thành lập tổ giúp việc tổ công tác PCI

Kế hoạch 1650 ngày 8.7.2016 Xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương năm 2016

Chỉ thị 14 ngày 10.6.2016 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển DN trên địa bàn tỉnh đến 2020

- Chỉ thị số 15 CT ngày 21.6.2016 của UBND tỉnh Hải Dương về công khai, minh bạch TTHC, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết TTHC

- Chỉ thị số 16 ngày 21.6.2016 về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Báo cáo số26/BC-TCT ngày 15/3/2018 của Tổ công tác PCI về việc triển khai nhiệm vụ cải cách chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Tổ công tác

- Kế hoạch 755 tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 (lần thứ nhất)

- CV 537 ngày 10.4.2018 của Sở KH yêu cầu cáo về chỉ số PCI năm 2017

* VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

- Nghị định 38/2018 ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vửa khởi nghiệp sáng tạo

- Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ