Hệ thống QLCL ISO 9001-2008
Kế hoạch duy trì hệ thống QLCL năm 2019
Ngày 28 tháng 01 năm 2019 Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch số 10 triển khai việc duy trì áp dụng HTQLCL
Mục tiêu chất lượng 2019
Ngày 15 tháng 01 năm 2019 Sở Xây dựng đã xây dựng Mục tiêu chất lượng 2019
Quyết định công bố Hệ thống Quản lý chất lượng
Ngày 27/12/2016 Sở Xây dựng ban hành quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Chính sách chất lương
Tuân thủ pháp luật, công bằng, công khai, dân chủ, hiệu quả, tin cậy và kịp thời là định hướng lâu dài về chất lượng của Sở Xây dựng Hải Dương để ngày càng thỏa mãn yêu cầu của các tổ chức và công dân
31 Quy trình tác nghiệp
31 quy trình tác nghiệp thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch - Kiến trúc, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình, giám định tư pháp, hạ tầng và phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh
6 Quy trình nội bộ
6 Quy trình nội bộ gồm: Xem xét của lãnh đạo, Quản lý văn bản đi và văn bản đến, Quản lý tài chính nội bộ, Đào tạo cán bộ, công chức, Quản lý trang thiết bị, phương tiện, Xét thi đua khen thưởng
6 Quy trình hệ thống
Gồm các quy trình: Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá chất lượng nội bộ, kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa
Quy trình tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa)
Quy định việc ban hành, kiểm soát, sửa đổi và quản lý các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Hải Dương.
Sổ tay chất lượng
Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng Hải Dương; các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng; danh mục các quy trình, thủ tục đã ban hành... để lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Sở Xây dựng chỉ đạo và điều hành công việc.
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na